Вести

Уједињени можемо све!

КОАЛИЦИЈА „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ има план који ће обезбедити да општина привредно и инфраструктурно више не заостаје за другима, али и да крене бржим корацима развоја, a он се заснова на следећем:

Економија

-успостављање Канцеларије за локални економски развој у чијем раду ће учествовати млади стручљаци,
-формирање Привредног савет општине Србобран у чијем раду ће учествовати привредници општине.
Усмераваћемо средства финансијске подршке привредним субјектима и то кроз:
а)кредитне линије за пољопривреднике,
б)кредитне линије за мала и средња преузећа,
в) донације за самозапошљавање,
г) финасирање запошљавања приправника код послодаваца,
д)финансирање запoшљавања инвалидних лица.
У погледу ефикасног функционисања система локалне самоуправе и правне заштите грађана општине организоваћемо институционално функционисање:
-заштитника грађана општине Србобран,
-пружање правне помоћи грађанима,
-судске дана у Србобрну.

Предузетништво, мала и средња предузећа

-смањићемо општинске намете у првим годинама рада (две или три године), уз укидање свих намета у првој години рада,
-подржаћемо развој предузетништва кроз бесповратну помоћ и субвенционисане кредите,
-подржаћемо развој породичног бизниса, домаће радиности, старих и ретких заната,
-промовисаћемо предузетнички дух и подржати предузетништво жена, младих.

Комунална делатност

-изградићемо пречистач и отпочети изградњу фекалне канализације,
-изградићемо нову атмосферску канализацију,
- изградићемо фабрике воде у свим насељеним местима,
- извршићемо замену дотрајалих азбестних водоводних цеви,
-отпочећемо коришћење обновљивих извора енергије,
-уредићемо обале канала и Криваје, изградићемо пешачке и бициклистичке стазе,
- изградићемо бициклистичку стазу од Србобрана до Заштићеног парка природе „Бељанска бара“
-изградићемо бициклистичко-пешачку стазу од Надаља до тзв. Раскрснице,
-изградићемо спортскорекреативни центар на Рајчуру,
-реконструисаћемо пијацу у Србобрану,
-изградићемо нове тротоаре,
-изградићем осавремену депонију комуналног отпада,
-решићемо проблем паса луталица изградњом прихватилишта и азила за псе, али и устројити ефикасан систем који ће спречити појаву већег броја паса луталица на улицама.

Пољопривреда

-формираћемо канцеларију за унапређење пољопривредне производње и развој села - Канцеларија за рурални развој.
-извршићемо санацију постојећег и отпочети изградњу новог заливног система,
-извршићемо изградњу новог система за одводњавање,
-искористићемо енергетске потенцијале које општина има у обновљивим изворима енергије – биомаса,
-обезбедићемо поштену лицитиацију закупа државног пољопривредног земљишта,
-подстицаћемо удруживање појединих грана производње,
-радићемо на изради пројеката који би омогућили коришћење средстава ИПАРД (предприступни фонд ЕУ) ,
-реорганизоваћемо пољочуварску службу,
-реализоваћемо пројекат обнове салаше као тип фармерско-сочарске производње,
-подстицајним мерама стимулисаћемо развој органске производње.

Туризам

-обезбедићемо ефикасну заштиту парка природе “Бељанска бара”,
-инвестираћемо у садржаје и одговарајућу туристичку понуду за привлачење туриста у Заштићени парк природе “Бељанска бара”,
-осмислићемо културно – историјски потенцијал општине (Ленкин прстен,1848.година, породица Дунђерски)
-створићемо услове за развој спортско-рекреативног и ловног туризма,
-Хотел Елан укључићемо у функцију развоја туризма,
-реализоваћемо пројекат изградње затвореног базена у Србобрану,
-оспособићемо Гарни хотел “Сутоморе”,
- подстицаћемо развој сеоског туризам (салаши),
-реализоваћемо пројекат “Етно насеље” у Турији,
-подржаћемо рад ловачких друштава у развоју туризма,
-иницираћемо и подржати формирање Туристичког савеза општине Срборан.

Здравство и социјална политика

Омогућићемо да се у оквиру установе за здравствену заштиту Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ обезбеди:
-посебна брига за децу, жене, труднице и старије особе,
-опремићемо хитну медицинску помоћ и медицински транспорт,
-обезбедићемо финансирање превентивних прегледа са нагласком на хроничне незаразне болести- шећерна болест, малигна обољења и пропагирање здравог начина живота,
-посебну пажњу посветићемо превентивном раду, кућном лечењу и патронажној служби,
-обезбедићемо бесплатне лабораторијске претраге за децу и труднице.

Социјална политика
-виши ниво заштите за децу која болују од тешких и ретких болести,
-стална сртдства за почетне трошкове лечења у иностранству тешких и ретких болести,.
-систем заштите деце и жена од насиља и злостављања,

Заштита животне средине и одрживи развој

- спречићeмo загађење водотокова који протичу кроз општину Србобран (канал, Криваја).
-инвестираћeмo у подизање пољозаштитних појасева, озелењавању насељених места,
-ативираћемo Горански расадник,
-подстицаћемо коришћење обновљивих извора енергије (топлотне пумпе, биомаса, соларни панели),
-реализоваћемо програм уградње делитеља топлоте на радијаторима.

Спорт и омладина

Учинићемо да општина обезбеди да :
- спорт буде доступан свакоме, а нарочито деци;
-има развијену спортску инфраструктуру;
-спорт буде чинилац развоја;
-улаже у спортске таленте;
-рекреативни спорт буде доступан свима.

Културно уметничко стваралаштво и информисање

-јачаћемо потенцијал националних култура,
-реформисаћемо Дом културе и трансформисати га у “Културни центар”,
-задружне домов у Србобрану и Турији рекоструисаћрмо и функционално опремити.

Закључак

. Дајемо могућност бржег развоја локалне заједнице чиме ћемо остварити један од најважнијих циљева развоја – отварање нових радних места и повећање животног стандарда.
Наша шанса је у пољопривреди и у малим и средњим преузећима, односно предузетништву. То значи да ће наше активности бити усмерене на подржавање и јачање пољопривредника и предузетника из општине Србобран, и привлачење инвеститора са стране.
Победа на локалним изборима Коалиције “Александар Вучић-Србија побеђује” у општини Србобран обезбеђује лакшу проходности према Републици и Покрајини а тиме и бољу развојну перпективу.

КОАЛИЦИЈА
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“